BAZAR : FireShow.cz
nabídka, poptávka, výměna atp.
První pomoc
Autor: Lucien144 (IP zalogováno)
Datum: 5 April, 2005 17:29

[www.fireshow.cz]
.: OBECNÁ PRAVIDLA PRVNÍ POMOCI :.

Postiženého uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uvolnit těsné části oděvu a uklidnit. Při zasažení očí rozevřít palcem a ukazováčkem víčka a důkladně promývat vodou nejméně 15 minut. Zasažená místa na těle důkladně omývat vodou, resp. mýdlem a vodou. Postiženého zlehka přikrýt, uložit a přepravovat ve stabilizované poloze na boku. Potřísněný oděv opatrně sejmout. Sledovat dýchání, při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání, případně kyslík. Zajistit převoz na odborné lékařské pracoviště.

Postup při ukládání do stabilizované polohy:

* záchrance klečí na neporušené straně postiženého
* postižený leží na zádech, bližší nohu mu ohneme v kolenou
* vzdálenější ruku položíme přes žaludek postiženého, bližší nataženou ruku zasuneme pod záda
* uchopíme paži, jež leží přes žaludek a převalíme postiženého šetrně na bok tak, aby uchopená ruka podepírala hlavu a bránila tak otočení obličeje
* upravíme polohu postiženého tak, aby měl hlavu v záklonu a ústa co nejníže
* postiženého zlehka přikryjeme

.: PRVNÍ POMOC PŘI POPÁLENÍ :.

Stupeň poškození závisí na rozsahu popálení:

1. stupeň: zarudnutí povrchové vrstvy kůže, palčivá bolestivost
2. stupeň: tvorba puchýřů, palčivá bolestivost
3. stupeň: zčernalá nebo drolící se bledá kůže, poškození podkoží,příp.i svalů a kostí, zpravidla bez bolesti.

Při větších rozsazích popálení II a III.stupně pozor na značnou ztrátu plazmy a nebezpečí infekce.

Postup při poskytování první pomoci při popálení:

* vodou, hasicím přístrojem nebo pokrývkou uhasit hořící oděv (K HAŠENÍ OHNĚ NEPOUŽÍVAT POKRÝVKY AJ.LÁTKY Z UMĚLÝCH VLÁKEN !)
* sejmout těsné předměty (hodinky, prstýnky, náramky apod.)
* nestrhávat přichycený oděv z popálených částí těla, nezasypávat postižená místa, ani do nich nevtírat olej či masti

Při I., případně II. stupeň popálení:

* ponořit popálená místa do čisté studené vody, nebo lépe pod proudící vodu a dlouhodobě ochlazovat. Není-li to možné, aspoň přiložit čistý kus tkaniny namočený ve studené vodě, příp. polyetylenový sáček s ledem nebo zmrzlinou
* popálenou plochu překrýt sterilním obvazem nebo aspoň čistým kapesníkem, ručníkem apod., případně přiložit sáček se studenou vodou nebo ledem

Při III.stupni popálení zasažená místa neochlazovat, pouze překrýt čistým kusem látky.
.: PRVNÍ POMOC PŘI POLEPTÁNÍ :.

Stupeň poškození závisí na koncentraci látky a místě zasažení (nejnebezpečnější je zasažení očí a trávicího systému).

Postup při zasažení kůže:

* nejméně 10 minut oplachovat postižené místo velkým množstvím vody, opatrně odstranit potřísněný oděv a dále oplachovat zasaženou kůži nejméně 15 minut vodou (při zasažení kyselinou je vhodné použití mýdlové vody, slabého roztoku sody nebo alkalické minerálky, při zasažení louhem je vhodný slabý roztok octa nebo kyseliny citrónové)
* přikrýt zasažené místo čistou látkou a zajistit lékařské ošetření

Postup při zasažení oka:

* uložit postiženého na bok té strany, na níž je poleptané oko, palcem a ukazovákem levé ruky rozevřít oční štěrbinu a vyplachovat mírným proudem vody nejméně 15 minut tak, aby voda stékala od vnitřního očního koutku k zevnímu
* zajistit převoz na odborné lékařské pracoviště, i během převozu pokračovat ve výplachu

.: PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVÁCH :.

Otravy mohou být způsobeny požitím nebo vdechováním jedovaté látky, někdy též vstřebáním kůží. K příznakům otravy patří nevolnost, zvracení, bolesti v oblasti žaludku, poruchy dýchání, křeče. Je nutno počítat s bezvědomím.

Postup při otravě zažívacího traktu:

* postižené uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uklidnit postiženého i okolí, zjistit druh a množství požité látky a subjektivní potíže (dýchání, bolesti) i objektivní známky postižení (dýchání, tep, zbarvení kůže a sliznice)
* pokud je postižený při vědomí, podat větší množství vody a vyvolat zvracení. POZOR! Zvracení nesmíme vyvolávat při požití silných kyselin a zásad! V tom případě zředit obsah žaludku až 1/2 litrem vody. Zvracení nevyvolávat rovněž při bezvědomí nebo při křečích!
* podat 3-4 tablety živočišného uhlí rozpuštěné ve vodě, pokud je postižený při plném vědomí zjistit druh a množství požité látky a subjektivní potíže (dýchání, bolesti) i objektivní známky postižení (dýchání, tep, zbarvení kůže a sliznice)
* zajistit rychlé lékařské ošetření, zaznamenat všechny získané informace

Postup při ztrátě vědomí:

* postižené uložit do polohy na zádech a zaklonit mu hlavu (jednou rukou podložíme postiženému šíji, druhou ruku mu položíme na čelo a hlavu stlačíme mírně dozadu)
* vyčistit postiženému ústní dutinu (pomocí kolena otočíme ramena, krk a hlavu postiženého na stranu, tlakem palce a ukazováku na horní a dolní zuby mu otevřeme ústa a ústní dutinu kapesníkem vyčistíme)
* zahájíme umělé dýchání z plic do plic ústy resp. nosem


Lucien144
web: [lucien144.fireshow.cz]
mail: blazenka@fireshow.net
ICQ: 604 010 54Toto téma je uzavřeno
Online uživatelů (Administrátor)
Hostů: 47